Statuten en HR

Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie


Oprichting: 28 april 1978
Statutenwijziging: 6 juni 1996.
Statutenwijziging: 26 juni 2000.


Naam en zetel. Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie. De naam van de vereniging in het Engels luidt: "The Netherlands' Society for Biophysics and Biomedical Engineering".
De vereniging is tot stand gekomen op initiatief van de te Delft gevestigde stichting: Stichting voor Biophysica, opgericht dertien februari negentienhonderd tweeëndertig.
De vereniging heeft haar zetel te`s Gravenhage.

Doel. Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biofysica in Nederland.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door

het beleggen van vergaderingen van wetenschappelijke aard;
het onderhouden van contact met verwante organisaties in Nederland en in het buitenland en het benoemen van vertegenwoordigers in deze organisaties;
het vergaren en verspreiden van informatie op het gebied der biofysica.

Leden. Artikel 3.

Leden zijn natuurlijke personen, die zich als zodanig bij het bestuur schriftelijk aanmelden.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Een beslissing dient binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de betrokkene te worden gebracht.
Bij niet-toelating tot lid door het bestuur kan de verenigingsraad alsnog tot toelating besluiten.

Ledenregister. Artikel 4.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het bestuur bekend is.

Einde van het lidmaatschap. Artikel 5.

Het lidmaatschap eindigt:

door de dood van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na komt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid; doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dan redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaanschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de verenigingsraad. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen. Artikel 6.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de verenigingsraad zal worden vastgesteld.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur. Artikel 7.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen en wordt door de verenigingsraad uit de leden benoemd.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering van de verenigingsraad te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het huishoudelijk reglement heeft nadere regels omtrent de samenstelling van het bestuur en de duur van het bestuurslidmaatschap.

Einde bestuurslidmaatschap - schorsing. Artikel 8.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de verenigingsraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
door bedanken.

Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur. Artikel 9.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - vertegenwoordiging. Artikel 10.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is mits met goedkeuring van de verenigingsraad bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit lid kan tegen derden worden ingeroepen.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd door de persoon of de personen daartoe al dan niet jaarlijks door de verenigingsraad aan te wijzen.

Verenigingsraad. Artikel 11.

De algemene vergadering van de vereniging, welke de naam draagt van verenigingsraad, bestaat uit de leden van alle in artikel 14 te noemen sectiebesturen gezamenlijk.
Aan de verenigingsraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Wanneer deze raad onvolledig is, behoudt hij zijn bevoegdheden.
De leden van de raad handelen zonder last of ruggespraak.

Vergaderingen van de verenigingsraad. Artikel 12.

De verenigingsraad komt tenminste eenmaal per jaar bijeen, zulks onder leiding van de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger.
De verenigingsraad wordt schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur wanneer het bestuur zulks wenselijk acht. Voorts is het bestuur verplicht de verenigingsraad bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken, indien ten minste vijf stemgerechtigde leden van de verenigingsraad dit schriftelijk verzoeken. Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur onverminderd het bepaalde in lid 2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden van de verenigingsraad zoals deze zijn vermeld in het ledenregister.
Ingeval een sectiebestuur daarom verzoekt, wordt een onderwerp op de agenda van de vergadering geplaatst.
De verenigingsraad stelt de begroting en het jaarverslag vast.
De verenigingsraad kan slechts besluiten nemen indien tenminste de helft van de leden aanwezig is.
De besluiten van de verenigingsraad, de begroting en het jaarverslag worden na vaststelling aan alle leden toegezonden.
Behoudens het bepaalde in de artikelen 19, 20 en 21 besluit de verenigingsraad met gewone meerderheid van stemmen.
Toegang tot de vergadering hebben de leden van de verenigingsraad die niet zijn geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot dat deel van de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Over de toelating van andere dan in lid 9 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
Ieder lid van de verenigingsraad dat niet geschorst is heeft één stem. Een lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem met dien verstande dat een lid ten hoogste voor één ander lid als gevolmachtigde kan optreden.

Secties. Artikel 13.

De vereniging kent een aantal secties, welke elk ten doel hebben het bevorderen van de kennis omtrent een bepaalde tak van de biofysica zomede het bevorderen van de kontakten tussen onderzoekers uit verschillen de disciplines die op hen terrein van deze tak werkzaam zijn.
Ieder lid van de vereniging kan lid zijn van een of meer secties. Het huishoudelijk reglement stelt nadere regelen omtrent het lidmaatschap van secties.
Secties worden ingesteld of opgeheven door de verenigingsraad.

Sectiebesturen. Artikel 14.

Iedere sectie heeft een sectiebestuur bestaande uit ten minste twee en maximaal vier leden. Het aantal wordt met inachtneming van het minimum per sectie door de verenigingsraad vastgesteld.
Bestuursleden van een sectie kunnen slechts zijn: leden van de sectie die de biofysica praktisch beoefenen. Zij worden door de leden van de sectie in een vergadering van een sectie gekozen voor een bij hen huishoudelijk reglement bepaalde termijn, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
Bijeen tussentijdse vakature benoemt het sectiebestuur daarin voor het nog resterend deel van de zittingstermijn een bestuurslid.

Sectievergaderingen. Artikel 15.

De secties vergaderen ten minste éénmaal per twee jaar, met dien verstande dat ten minste tijdig voor het aflopen van de zittingstermijn van een of meer leden van het sectiebestuur wordt vergaderd.
De sectievergaderingen worden bijeen geroepen door het sectiebestuur of wanneer een schriftelijk en gemotiveerd verzoek daartoe door ten minste twintig leden van die sectie is ingediend.

Afdelingen. Artikel 16.

De vereniging kent een beperkt aantal afdelingen, welke ten doel hebben om vanuit de secties als over koepeling van verwante secties te fungeren teneinde de algemene kennis op het betreffende terrein van de biofysica te bevorderen zomede de kontakten tussen onderzoekers uit de deelnemende secties te bevorderen.
Afdelingen worden ingesteld of opgeheven door de verenigingsraad.

Afdelingsbesturen. Artikel 17.

Iedere afdeling heeft een afdelingsbestuur bestaande uit de voorzitters van de deelnemende secties.

Jaarverslagrekening en verantwoording. Artikel 18.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op een vergadering van de verenigingsraad, te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de verenigingsraad, zijn jaarverslag uit over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de verenigingsraad strekt het bestuur tot decharge voor zijn beleid voorzover dat uit de stukken blijkt. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Huishoudelijk reglement. Artikel 19.

De verenigingsraad stelt een huishoudelijk reglement vast. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Wijziging van de statuten. Artikel 20.

Wijziging (of aanvulling) van de statuten kan slechts geschieden door een vergadering van de verenigingsraad op een wijze als omschreven in artikel 21.
Zij die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging (of aanvulling) is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening. Artikel 21.

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden overgegaan op een uitsluitend daartoe tenminste achtentwintig dagen van te voren uitgeschreven vergadering van de verenigingsraad, zulks met de mededeling dat aldaar ontbinding zal worden voorgesteld. Het besluit tot ontbinding vereist een meerderheid van ten minste vier/vijfde deel van de geldig uitgebrachte stemmen. Deze stemming geschiedt schriftelijk.
Is het volgens artikel 12 lid 6 vereiste aantal leden van de verenigingsraad niet aanwezig, dan wordt binnen twee maanden een nieuwe vergadering met hetzelfde doel uitgeschreven. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige leden, het besluit tot ontbinding worden genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.
Voor zover de verenigingsraad geen andere vereffenaars benoemt, treden de bestuursleden als zodanig op ter vereffening van het vermogen van de vereniging.
De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen is overgebleven gelijkelijk over aan de leden. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het overschot worden gegeven.
Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en bescheiden aangewezen. Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tien jaren te worden bewaard door de hierboven bedoelde bewaarder.

Huishoudelijk Reglement Naam: Vereniging voor Biofysica
Zetel: 's-Gravenhage
Oprichting: 28 april 1978
Statutenwijziging: 6 juni 1996. Artikel 1. Leden

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de penningmeester van het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf dient schriftelijk aan het bestuur te gebeuren.
Opzegging namens de vereniging door het bestuur wordt aan betrokkene schriftelijk medegedeeld.
Ontzetting door het bestuur wordt onverwijld per aangetekend schrijven aan de betrokkene medegedeeld onder mededeling van de mogelijkheden van beroep.
De penningmeester van het bestuur houdt een lijst van leden bij. Deze lijst is voor alle leden ter inzage voor persoonlijk gebruik.

Artikel 2. Bestuur

De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar; zij zijn voor één aansluitende zittingsduur herkiesbaar.
Bij de samenstelling van het Bestuur wordt bij voorkeur gestreefd naar de vertegenwoordiging van zoveel mogelijk secties.
Het bestuur vergadert minstens twee maal per jaar.
Besluiten in het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 3. Verenigingsraad

Gewone vergaderingen van de verenigingsraad worden bijeengeroepen door het bestuur volgens artikel 12 van de statuten.
Gekozen bestuursleden die geen lid zijn van een sectiebestuur hebben dezelfde rechten en bevoegdheden als de leden van de verenigingsraad.
Wanneer vijf stemgerechtigde leden van de raad gezamenlijk, schriftelijk, verzoeken een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen,is het bestuur verplicht de verenigingsraad bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kunnen de ver zoekers zelf tot die bijeenroeping van een vergadering overgaan. De vergadering voorziet zelf in haar leiding. Een dergelijke buitengewone vergadering wordt aan alle leden van de vereniging bekendgemaakt; alle leden die niet zijn geschorst hebben toegang tot deze vergadering.

Artikel 4. Secties

De leden van de vereniging worden lid van één of meerdere secties van de vereniging door dit kenbaar te maken aan de penningmeester van het bestuur. Deze licht het betreffende sectiebestuur in.
De leden van de sectie kiezen één maal per twee jaar een sectiebestuur.
De zittingsduur van de leden van een sectiebestuur is twee jaar.
De leden van de sectiebesturen verdelen onderling de functies en de taken.
De sectiebesturen geven het bestuur en de verenigingsraad alle gewenste inlichtingen omtrent de sectie-activiteiten.
De verenigingsraad kan een sectiebestuur bepaalde taken opdragen indien hij meent dat zulks voor de goede gang van zaken in de sectie noodzakelijk is.

Artikel 5. Afdelingen

De leden van de afdelingsbesturen verdelen onderling de functies en de taken.
De afdelingsbesturen geven het bestuur,de verenigingsraad en de secties de gewenste informatie om trent de afdelingsactiviteiten.

Artikel 6. Aankondigingen

De aankondiging voor een vergadering van het bestuur,de verenigingsraad, een sectie of een afdelingsbestuur wordt tenminste veertien dagen van te voren aan de betrokken leden toegezonden.
Indien op deze vergaderingen verkiezingen zullen plaatsvinden,bevat deze aankondiging tevens de namen van diegenen die kandidaat worden gesteld.

Artikel 7. Kandidaatstellingen

Voor vacatures in het bestuur worden kandidaten gesteld door het bestuur, of bij gebreke daarvan door een of meer leden van de verenigingsraad.
Tegenkandidaten voor de verkiezing van een bestuurslid kunnen door ten minste drie leden van de verenigingsraad schriftelijk bij het bestuur worden ingediend,en wel ten minste twee dagen voor de verkiezing zal plaatsvinden.
Voor vacatures in een sectiebestuur worden kandidaten gesteld door het desbetreffende sectiebestuur, of bij gebreke daarvan door het bestuur.
Tegenkandidaten voor een verkiezing van een sectiebestuurslid kunnen door ten minste vijf leden van de betreffende sectie schriftelijk worden ingediend bij het sectiebestuur, en wel ten minste twee dagen voor de verkiezing zal plaatsvinden.
Kandidaten en tegenkandidaten dienen vooraf hun toestemming voor hun kandidaatstelling te hebben gegeven.
De namen van de tegenkandidaten worden door het betrokken bestuur op de vergadering bekend gemaakt.

Artikel 8. Verkiezingen

Verkiezingen van bestuursfuncties in de vergadering vinden plaats met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
Wanneer na een eerste stemming niet één kandidaat meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Wanneer van twee kandidaten ieder de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, beslist het lot.

Artikel 9.Stemmingen

Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats; stemmingen over zaken mondeling,tenzij de vergadering anders besluit.

Artikel 10. Kascommissie

De verenigingsraad benoemt ieder jaar tijdens de vergadering, genoemd in art. 18.3 van de statuten, een kascommissie bestaande uit twee leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Deze leden dienen gekozen te worden uit de leden van de vereniging.
De leden van de kascommissie kunnen ten hoogste drie achtereenvolgende jaren zitting hebben in deze commissie.
De kascommissie controleert de boeken van de penningmeester en zal zich een oordeel vormen over het financiële beleid van de vereniging. Tijdens de in het eerste lid van dit artikel genoemde vergadering brengt de kascommissie schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.

Artikel 11. Nieuwsbrief

De vereniging geeft een nieuwsbrief uit om de leden van de vereniging op de hoogte te brengen van de activiteiten van de vereniging, de bijeenkomsten van de secties en van andere informatie die voor de leden van belang is.
Voor de uitgave van de nieuwsbrief benoemt het bestuur een redacteur.

Artikel 12. Commissies

De verenigingsraad en het bestuur kunnen commissies benoemen. Deze hebben een adviserende taak.

Artikel 13. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Het legt over deze beslissing in de eerstvolgende vergadering van de verenigingsraad verantwoording af.

Vastgesteld in de vergadering van de verenigingsraad op 19 mei 2000 te Utrecht.
T. Berendschot, secretarisVereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie Statuten

Oprichting: 28 april 1978
Statutenwijziging: 6 juni 1996.
Statutenwijziging: 26 juni 2000 (dead link).

Naam en zetel.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie. De naam van de vereniging in het Engels luidt: "The Netherlands' Society for Biophysics and Biomedical Engineering".
De vereniging is tot stand gekomen op initiatief van de te Delft gevestigde stichting: Stichting voor Biophysica, opgericht dertien februari negentienhonderd tweeëndertig.
De vereniging heeft haar zetel te`s Gravenhage.

Doel. Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biofysica in Nederland.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door

het beleggen van vergaderingen van wetenschappelijke aard;
het onderhouden van contact met verwante organisaties in Nederland en in het buitenland en het benoemen van vertegenwoordigers in deze organisaties;
het vergaren en verspreiden van informatie op het gebied der biofysica.

Leden. Artikel 3.

Leden zijn natuurlijke personen, die zich als zodanig bij het bestuur schriftelijk aanmelden.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Een beslissing dient binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de betrokkene te worden gebracht.
Bij niet-toelating tot lid door het bestuur kan de verenigingsraad alsnog tot toelating besluiten.

Ledenregister. Artikel 4.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het bestuur bekend is.

Einde van het lidmaatschap. Artikel 5.

Het lidmaatschap eindigt:

door de dood van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na komt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid; doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dan redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaanschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de verenigingsraad. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen. Artikel 6.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de verenigingsraad zal worden vastgesteld.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur. Artikel 7.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen en wordt door de verenigingsraad uit de leden benoemd.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering van de verenigingsraad te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het huishoudelijk reglement heeft nadere regels omtrent de samenstelling van het bestuur en de duur van het bestuurslidmaatschap.

Einde bestuurslidmaatschap - schorsing. Artikel 8.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de verenigingsraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
door bedanken.

Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur. Artikel 9.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - vertegenwoordiging. Artikel 10.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is mits met goedkeuring van de verenigingsraad bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit lid kan tegen derden worden ingeroepen.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd door de persoon of de personen daartoe al dan niet jaarlijks door de verenigingsraad aan te wijzen.

Verenigingsraad. Artikel 11.

De algemene vergadering van de vereniging, welke de naam draagt van verenigingsraad, bestaat uit de leden van alle in artikel 14 te noemen sectiebesturen gezamenlijk.
Aan de verenigingsraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Wanneer deze raad onvolledig is, behoudt hij zijn bevoegdheden.
De leden van de raad handelen zonder last of ruggespraak.

Vergaderingen van de verenigingsraad. Artikel 12.

De verenigingsraad komt tenminste eenmaal per jaar bijeen, zulks onder leiding van de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger.
De verenigingsraad wordt schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur wanneer het bestuur zulks wenselijk acht. Voorts is het bestuur verplicht de verenigingsraad bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken, indien ten minste vijf stemgerechtigde leden van de verenigingsraad dit schriftelijk verzoeken. Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur onverminderd het bepaalde in lid 2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden van de verenigingsraad zoals deze zijn vermeld in het ledenregister.
Ingeval een sectiebestuur daarom verzoekt, wordt een onderwerp op de agenda van de vergadering geplaatst.
De verenigingsraad stelt de begroting en het jaarverslag vast.
De verenigingsraad kan slechts besluiten nemen indien tenminste de helft van de leden aanwezig is.
De besluiten van de verenigingsraad, de begroting en het jaarverslag worden na vaststelling aan alle leden toegezonden.
Behoudens het bepaalde in de artikelen 19, 20 en 21 besluit de verenigingsraad met gewone meerderheid van stemmen.
Toegang tot de vergadering hebben de leden van de verenigingsraad die niet zijn geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot dat deel van de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Over de toelating van andere dan in lid 9 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
Ieder lid van de verenigingsraad dat niet geschorst is heeft één stem. Een lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem met dien verstande dat een lid ten hoogste voor één ander lid als gevolmachtigde kan optreden.

Secties. Artikel 13.

De vereniging kent een aantal secties, welke elk ten doel hebben het bevorderen van de kennis omtrent een bepaalde tak van de biofysica zomede het bevorderen van de kontakten tussen onderzoekers uit verschillen de disciplines die op hen terrein van deze tak werkzaam zijn.
Ieder lid van de vereniging kan lid zijn van een of meer secties. Het huishoudelijk reglement stelt nadere regelen omtrent het lidmaatschap van secties.
Secties worden ingesteld of opgeheven door de verenigingsraad.

Sectiebesturen. Artikel 14.

Iedere sectie heeft een sectiebestuur bestaande uit ten minste twee en maximaal vier leden. Het aantal wordt met inachtneming van het minimum per sectie door de verenigingsraad vastgesteld.
Bestuursleden van een sectie kunnen slechts zijn: leden van de sectie die de biofysica praktisch beoefenen. Zij worden door de leden van de sectie in een vergadering van een sectie gekozen voor een bij hen huishoudelijk reglement bepaalde termijn, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
Bijeen tussentijdse vakature benoemt het sectiebestuur daarin voor het nog resterend deel van de zittingstermijn een bestuurslid.

Sectievergaderingen. Artikel 15.

De secties vergaderen ten minste éénmaal per twee jaar, met dien verstande dat ten minste tijdig voor het aflopen van de zittingstermijn van een of meer leden van het sectiebestuur wordt vergaderd.
De sectievergaderingen worden bijeen geroepen door het sectiebestuur of wanneer een schriftelijk en gemotiveerd verzoek daartoe door ten minste twintig leden van die sectie is ingediend.

Afdelingen. Artikel 16.

De vereniging kent een beperkt aantal afdelingen, welke ten doel hebben om vanuit de secties als over koepeling van verwante secties te fungeren teneinde de algemene kennis op het betreffende terrein van de biofysica te bevorderen zomede de kontakten tussen onderzoekers uit de deelnemende secties te bevorderen.
Afdelingen worden ingesteld of opgeheven door de verenigingsraad.

Afdelingsbesturen. Artikel 17.

Iedere afdeling heeft een afdelingsbestuur bestaande uit de voorzitters van de deelnemende secties.

Jaarverslagrekening en verantwoording. Artikel 18.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op een vergadering van de verenigingsraad, te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de verenigingsraad, zijn jaarverslag uit over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de verenigingsraad strekt het bestuur tot decharge voor zijn beleid voorzover dat uit de stukken blijkt. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Huishoudelijk reglement. Artikel 19.

De verenigingsraad stelt een huishoudelijk reglement vast. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Wijziging van de statuten. Artikel 20.

Wijziging (of aanvulling) van de statuten kan slechts geschieden door een vergadering van de verenigingsraad op een wijze als omschreven in artikel 21.
Zij die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging (of aanvulling) is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening. Artikel 21.

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden overgegaan op een uitsluitend daartoe tenminste achtentwintig dagen van te voren uitgeschreven vergadering van de verenigingsraad, zulks met de mededeling dat aldaar ontbinding zal worden voorgesteld. Het besluit tot ontbinding vereist een meerderheid van ten minste vier/vijfde deel van de geldig uitgebrachte stemmen. Deze stemming geschiedt schriftelijk.
Is het volgens artikel 12 lid 6 vereiste aantal leden van de verenigingsraad niet aanwezig, dan wordt binnen twee maanden een nieuwe vergadering met hetzelfde doel uitgeschreven. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige leden, het besluit tot ontbinding worden genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.
Voor zover de verenigingsraad geen andere vereffenaars benoemt, treden de bestuursleden als zodanig op ter vereffening van het vermogen van de vereniging.
De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen is overgebleven gelijkelijk over aan de leden. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het overschot worden gegeven.
Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en bescheiden aangewezen. Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tien jaren te worden bewaard door de hierboven bedoelde bewaarder.

Huishoudelijk Reglement Naam: Vereniging voor Biofysica
Zetel: 's-Gravenhage
Oprichting: 28 april 1978
Statutenwijziging: 6 juni 1996. Artikel 1. Leden

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de penningmeester van het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf dient schriftelijk aan het bestuur te gebeuren.
Opzegging namens de vereniging door het bestuur wordt aan betrokkene schriftelijk medegedeeld.
Ontzetting door het bestuur wordt onverwijld per aangetekend schrijven aan de betrokkene medegedeeld onder mededeling van de mogelijkheden van beroep.
De penningmeester van het bestuur houdt een lijst van leden bij. Deze lijst is voor alle leden ter inzage voor persoonlijk gebruik.

Artikel 2. Bestuur

De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar; zij zijn voor één aansluitende zittingsduur herkiesbaar.
Bij de samenstelling van het Bestuur wordt bij voorkeur gestreefd naar de vertegenwoordiging van zoveel mogelijk secties.
Het bestuur vergadert minstens twee maal per jaar.
Besluiten in het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 3. Verenigingsraad

Gewone vergaderingen van de verenigingsraad worden bijeengeroepen door het bestuur volgens artikel 12 van de statuten.
Gekozen bestuursleden die geen lid zijn van een sectiebestuur hebben dezelfde rechten en bevoegdheden als de leden van de verenigingsraad.
Wanneer vijf stemgerechtigde leden van de raad gezamenlijk, schriftelijk, verzoeken een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen,is het bestuur verplicht de verenigingsraad bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kunnen de ver zoekers zelf tot die bijeenroeping van een vergadering overgaan. De vergadering voorziet zelf in haar leiding. Een dergelijke buitengewone vergadering wordt aan alle leden van de vereniging bekendgemaakt; alle leden die niet zijn geschorst hebben toegang tot deze vergadering.

Artikel 4. Secties

De leden van de vereniging worden lid van één of meerdere secties van de vereniging door dit kenbaar te maken aan de penningmeester van het bestuur. Deze licht het betreffende sectiebestuur in.
De leden van de sectie kiezen één maal per twee jaar een sectiebestuur.
De zittingsduur van de leden van een sectiebestuur is twee jaar.
De leden van de sectiebesturen verdelen onderling de functies en de taken.
De sectiebesturen geven het bestuur en de verenigingsraad alle gewenste inlichtingen omtrent de sectie-activiteiten.
De verenigingsraad kan een sectiebestuur bepaalde taken opdragen indien hij meent dat zulks voor de goede gang van zaken in de sectie noodzakelijk is.

Artikel 5. Afdelingen

De leden van de afdelingsbesturen verdelen onderling de functies en de taken.
De afdelingsbesturen geven het bestuur,de verenigingsraad en de secties de gewenste informatie om trent de afdelingsactiviteiten.

Artikel 6. Aankondigingen

De aankondiging voor een vergadering van het bestuur,de verenigingsraad, een sectie of een afdelingsbestuur wordt tenminste veertien dagen van te voren aan de betrokken leden toegezonden.
Indien op deze vergaderingen verkiezingen zullen plaatsvinden,bevat deze aankondiging tevens de namen van diegenen die kandidaat worden gesteld.

Artikel 7. Kandidaatstellingen

Voor vacatures in het bestuur worden kandidaten gesteld door het bestuur, of bij gebreke daarvan door een of meer leden van de verenigingsraad.
Tegenkandidaten voor de verkiezing van een bestuurslid kunnen door ten minste drie leden van de verenigingsraad schriftelijk bij het bestuur worden ingediend,en wel ten minste twee dagen voor de verkiezing zal plaatsvinden.
Voor vacatures in een sectiebestuur worden kandidaten gesteld door het desbetreffende sectiebestuur, of bij gebreke daarvan door het bestuur.
Tegenkandidaten voor een verkiezing van een sectiebestuurslid kunnen door ten minste vijf leden van de betreffende sectie schriftelijk worden ingediend bij het sectiebestuur, en wel ten minste twee dagen voor de verkiezing zal plaatsvinden.
Kandidaten en tegenkandidaten dienen vooraf hun toestemming voor hun kandidaatstelling te hebben gegeven.
De namen van de tegenkandidaten worden door het betrokken bestuur op de vergadering bekend gemaakt.

Artikel 8. Verkiezingen

Verkiezingen van bestuursfuncties in de vergadering vinden plaats met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
Wanneer na een eerste stemming niet één kandidaat meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Wanneer van twee kandidaten ieder de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, beslist het lot.

Artikel 9.Stemmingen

Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats; stemmingen over zaken mondeling,tenzij de vergadering anders besluit.

Artikel 10. Kascommissie

De verenigingsraad benoemt ieder jaar tijdens de vergadering, genoemd in art. 18.3 van de statuten, een kascommissie bestaande uit twee leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Deze leden dienen gekozen te worden uit de leden van de vereniging.
De leden van de kascommissie kunnen ten hoogste drie achtereenvolgende jaren zitting hebben in deze commissie.
De kascommissie controleert de boeken van de penningmeester en zal zich een oordeel vormen over het financiële beleid van de vereniging. Tijdens de in het eerste lid van dit artikel genoemde vergadering brengt de kascommissie schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.

Artikel 11. Nieuwsbrief

De vereniging geeft een nieuwsbrief uit om de leden van de vereniging op de hoogte te brengen van de activiteiten van de vereniging, de bijeenkomsten van de secties en van andere informatie die voor de leden van belang is.
Voor de uitgave van de nieuwsbrief benoemt het bestuur een redacteur.

Artikel 12. Commissies

De verenigingsraad en het bestuur kunnen commissies benoemen. Deze hebben een adviserende taak.

Artikel 13. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Het legt over deze beslissing in de eerstvolgende vergadering van de verenigingsraad verantwoording af.

Vastgesteld in de vergadering van de verenigingsraad op 19 mei 2000 te Utrecht.
T. Berendschot, secretaris